Disclaimer & Copyright

Hertel.nl is een landelijk-gebonden website. Deze Disclaimer & Copyright zijn van toepassing op de landelijk-gebonden gebonden website van Hertel Industrial Services als entiteit van de Altrad Group. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze Disclaimer & Copyright. 

Hertel Industrial Services, de voor Nederland aangesloten entiteit van de Altrad Group, is de entiteit dat deze website verzorgt en dat hierna aangeduid wordt met de termen “wij”, “ons”, of “onze”. Hoewel delen van deze Disclaimer & Copyright kunnen verwijzen naar andere entiteiten binnen de Altrad Group, gelden deze Disclaimer & Copyright alleen tussen u en ons.

Gebruik van Inhoud; Beperkingen; Privacyverklaring

Tenzij anders aangegeven op de desbetreffende locatie en op voorwaarde dat u volledig voldoet aan het bepaalde in deze Disclaimer & Copyright, mag u de inhoud van deze website bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden (maar niet wijzigen), op voorwaarde dat (i) bedoeld gebruik uitsluitend ter informatie en voor niet-commerciële doeleinden bestemd is, en (ii) iedere kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtelijke kennisgeving of andere met de inhoud verband houdende toekenning bevat.

Het is niet toegestaan de in deze website opgenomen bedrijfseigen procedés of technologie te kopiëren of te gebruiken.

Telkens wanneer u naar deze website gaat en er gebruik van maakt, houdt u zich aan alle geldende wetgeving.

 

U accepteert dat wij uw persoonsgegevens en andere informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in onze Privacyverklaring en de Mededeling over Cookies, die hier met deze verwijzing deel van uitmaken. U verklaart zich hierbij akkoord met het bepaalde in onze Privacyverklaring en Mededeling over Cookies, inclusief eventuele daarin aan u opgelegde verplichtingen.

Intellectuele-eigendomsrechten; Gebruik van namen of logo's van Hertel Industrial Services is verboden

Tenzij anders aangegeven wordt de inhoud van deze website door ons of een andere entiteit binnen de Altrad Group verzorgd. Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd op grond van de Nederlandse wetgeving (inclusief het auteursrecht en merkenrecht). Wij en onze licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright zijn verleend.

 

“Hertel”, “Hertel Industrial Services”, het logo van Hertel, en taalvarianten van voornoemde handelsmerken zijn (geregistreerde) handelsmerken van entiteiten binnen de Altrad Group. Tenzij uitdrukkelijk in deze Disclaimer & Copyright is bepaald, onthoudt u zich van het gebruik van de naam “Hertel”, “Hertel Industrial Services”,  het logo van Hertel Industrial Services en taalvarianten van voornoemde handelsmerken hetzij zelfstandig of in combinatie met andere woorden of ontwerpelementen. Het is niet toegestaan voorgaande namen, merken en logo's te gebruiken in persberichten, advertenties, of andere reclame- of marketingmaterialen of media, ongeacht of dit schriftelijk, mondeling, digitaal, visueel of in een andere vorm geschiedt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Hertel Industrial Services of een door haar aangewezen persoon. Verzoeken voor bedoelde schriftelijke toestemming vraagt u aan via Contact op deze website.

Verwijzingen op deze website naar handelsmerken van andere partijen zijn slechts bedoeld ter identificatie en betekenen niet dat die andere partijen hun goedkeuring hebben gegeven aan deze website of de inhoud ervan. Deze Disclaimer & Copyright verlenen u geen rechten tot het gebruik van de handelsmerken van andere partijen.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. In dat geval is het niet toegestaan deze informatie te gebruiken, te openbaren, te distribueren, te kopiëren, te printen of er op te vertrouwen.

Hertel is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hertel kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Aanvullende Voorwaarden

Indien een of meer delen van deze Disclaimer & Copyright ongeldig of rechtens niet afdwingbaar zijn in een of meerdere rechtsgebieden, dan (i) wordt deze in dat rechtsgebied zodanig anders uitgelegd als wettelijk toegestaan is waarbij de bedoeling ervan zo dicht mogelijk benaderd wordt, terwijl de overige bepalingen van deze Disclaimer & Copyright volledig van kracht blijven, en (ii) blijven deze Disclaimer & Copyright in ieder ander rechtsgebied volledig van kracht.

Wij kunnen deze Disclaimer & Copyright te allen tijde, naar eigen goeddunken, herzien, door de herziene versie onder de link 'Disclaimer & Copyright' te plaatsen (d.w.z. deze webpagina, waarop u zich nu bevindt) of elders op deze website. Bedoelde herziene versie treedt direct na plaatsing in werking, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van herziene versies van de Disclaimer & Copyright door deze webpagina regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van deze website na wijziging van deze Disclaimer & Copyright betekent dat u akkoord gaat met de herziene Disclaimer & Copyright.